ANBI

Algemene gegevens

Spade Regen Gemeente
Fluitersweg 140-33
7317 BS Apeldoorn
0645923041
info@spaderegengemeente.nl
RSIN-nummer: 852242190
KvK-nummer: 56658168


Doelstelling Spade Regen Gemeente

Vanaf boekjaar 2020 hebben we ook het standaardformulier publicatieverplichting ingevuld. Ook al is dit voor ons niet verplicht, aangezien we geen 'grote' ANBI zijn volgens de voorwaarden.

Artikel 3:  Doel en visie

 

De Gemeente vindt haar doelstelling in het Evangelie zoals o.a. beschreven in Mattheüs 28-18-20; Marcus 12:30-31 / Lucas 10:27 en Johannes 13:34-35

Lucas 10:27: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”

Mattheüs 28:18-20: “Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld" 

( Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014.)

 

De Gemeente wil haar doel bereiken door:

a. Aanbidding van God

b. Evangelisatie aan een verloren gaande wereld

c. Discipelschap voor allen die tot geloof gekomen zijn

d. Gemeenschap met alle gelovigen

e. Dienstbetoon aan elkaar

Voor een uitgebreidere omschrijving van doel en visie, verwijzen wij u naar onze Statuten  en het hierbij horende Huishoudelijk Reglement.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Voor de gemeente is eind 2016 een beleidsplan gemaakt, maar we richten ons steeds naar de mogelijkheden die beschikbaar zijn en blijven realistisch. In ons Beleidsplan kunt u de hoofdlijnen van onze gemeente, hoe wij ons willen opstellen en welke bijdrage wij willen leveren aan onze achterban en de maatschappij aantreffen.


Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verder bevatten ons huishoudelijk reglement het volgende artikel over het in dienst nemen van werknemers

Artikel 14:  Werknemers

1. Eventuele werknemers van de Gemeente worden benoemd, beloond en ontslagen door het bestuur.

2. Voordat een voorganger of andere werknemer in dienst treedt, dient door het bestuur een duidelijke taakomschrijving te worden opgesteld en alle nodige arbeidsvoorwaarden te worden geregeld en vastgelegd.


Actueel verslag van activiteiten

Ieder jaar leggen wij in de periode april verantwoording af aan onze gemeenteleden over het afgelopen jaar. Een jaar betekent voor ons in dit geval een kalenderjaar. In 2022 hebben we de vergadering met onze gemeente via Teams gehouden.

Naast de financiële verantwoording (stukken hieronder)  wordt er ook een  Sociaal jaarverslag gepresenteerd, waarin wij een opsomming geven van de activiteiten van onze gemeente. U treft in de link hierboven het meest actuele verslag aan.

Ook hebben we als gemeente een zeer goed gelezen en voor ons waardevol communicatiemiddel in onze maandelijkse "Spade Regen Gemeentenieuws", waardoor leden en contacten op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen van onze gemeente. Op onze site kunt u zich aanmelden als u deze nieuwsbrief graag zou willen ontvangen.https://www.spaderegengemeente.nl/uploads/bestanden/spot121/Begroting_SRG_NL_2024_Gemeente.pdf


Financiele verantwoording


Ieder jaar wordt tijdens een ledenvergadering verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid en de stand van zaken van onze gemeente.

Hieronder de meest recente stukken:

Kolommenbalans 2023

Resultatenoverzicht 2023

Begroting 2024